Vedtægter


§ 1


Holstebro Valgmenighed, der på ny er anerkendt som valgmenighed ved kgl. resolution af 16. november 1966, har til formål som et led af Den danske Folkekirke at danne ramme om et frit, grundtvigsk menighedsliv i henhold til gældende lov.

§ 2


Optagelse som medlem af valgmenigheden sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer eller til præsten. Ved ansøgning om optagelse anvendes den dertil udfærdigede blanket.
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til præsten eller formanden

§ 3


Bestyrelsen fastsætter det årlige medlemskontingent.

§ 4


Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal med følgende dagsorden:
1)  Valg af dirigent
2)  Beretning
3)  Aflæggelse af regnskab
4)  Forelæggelse af budget
5)  Valg af medlemmer til bestyrelsen og af to suppleanter
6)  Valg af revisor og revisorsuppleant
7)  Behandling af indkomne forslag
8)  Eventuelt
Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt til medlemmerne eller ved annoncering mindst 14 dage forinden. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis formanden, et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer ønsker det.
Kun medlemmer har tale- og stemmeret ved en generalforsamling.

§ 5


Valgmenighedens bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet det hvert år skiftevis afgår 4 og 3 medlemmer. Ved kandidatopstilling indgives der mundtlige forslag. Valg af kandidater til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning, såfremt antallet af foreslåede kandidater overstiger antallet af personer, der skal vælges. Der skal stemmes på det antal personer, der skal vælges.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Afstemninger skal – om et medlem ønsker det – foregå skriftligt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6


Bestyrelsen repræsenterer menigheden og handler på dennes vegne. Dette gælder også pantsætning af fast ejendom. Særlig vigtige spørgsmål som ansættelse af præst og køb og salg af fast ejendom skal forelægges en generalforsamling til afgørelse. Menigheden forpligtes ved underskrift af 5 af bestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 7


Valgmenighedens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Første regnskabsår efter nærværende vedtægter går fra 1. januar 2016 til 31. december 2016.
Regnskabet udfærdiges af kassereren og revideres af 2 revisorer, valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen, idet der hvert år afgår en. Bestyrelsen kan ansætte en person uden for bestyrelsen til at udarbejde regnskab og indkræve medlemsbidrag. Regnskabsføreren arbejder under bestyrelsens ansvar.
Størrelsen og anvendelsen af eventuelle indsamlede midler kontrolleres af to personer, der indfører resultatet i en dertil beregnet protokol, som er tilgængelig for bestyrelsen.

§ 8


Ændringer i menighedens status som valgmenighed kan kun ske, såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst 14 dages og højest 60 dages mellemrum. Afstemningerne skal foregå skriftligt.
Ved ændring af menighedens status til anden form for menighed overtager den nydannede menighed valgmenighedens aktiver og passiver.
Menigheden kan opløses, når medlemmerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst 14 dages og højest 60 dages mellemrum, stemmer derfor med 3/4 flertal af de fremmødte. Afstemningerne skal foregå skriftligt. Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almentvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Bestyrelsen stiller forslag herom ved en generalforsamling.

§ 9


Ændringer i vedtægterne kan foretages af en generalforsamling ved simpelt flertal. Afstemningen skal foregå skriftligt.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Holstebro den 9. marts 2023
                                                                  
                                                                                                          

Godkendes som vedtægter for Holstebro Valgmenighed den 20. marts 2023

Biskoppen over Viborg
Henrik Stubkjær
Kalender
2.4.23
H. C. Andersens fødselsdag på Nr. Vosborg
Vi fejrer H. C. Andersens fødselsdag på Nr. Vosborg med foredrag v/ Caspar...
Holstebro Valgmenighed  |   Skolegade 32  |   7500  Holstebro  |   5153 1819  |   caspar@holstebrovalgmenighed.dk